Poslanstvo

je podpora oživitvi slovenskih zgodovinskih dežel, slovenskemu domorodstvu in s tem svobodnemusuverenemu življenju  slovenskega naroda in ljudstva Slovenije!

 

Spremno besedilo k pristopnici:

"Danes živeči domorodci se dobro zavedamo, da so se tudi naši prapradedje imeli za domorodce. Zato smo 25. rožnika 2022 na veči na Kureščku v Deželi Krajnski javno oklicali Domorodno Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel (DSZSD).

Slovenski domorodci smo in še vedno prebivamo v naslednjih zgodovinskih deželah: Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje, Prekmurje, Beneška Slovenija in Bezjaška Slovenija. Te slovenske dežele so bile stoletja dolgo mednarodno pravdno priznane in nikdar niso bile razpuščene, zato še vedno obstajajo. Deželo Štajersko smo domorodci oživili in ponovno oklicali dne 24. 06. 2017, Deželo Krajnsko dne 04. 11. 2018, oživitev ostalih dežel pa je v izvedbi.

Slovenski domorodci smo s tem dostojanstveno postavljeni na svoje mesto pod svobodnim soncem. Smo vardi živih izročil naših prednikov, Slovenske ljudovlade in Slovenske pravde. Zahtevamo, da se nas v skladu z Razglasom Združenih Narodov o pravicah domorodnih ljudstev, sprejetim dne 13. 09. 2007 (A/RES/61/295), za katerega je glasovala tudi Republika Slovenija, obravnava temu primerno.

Vsak, ki se počuti domorodca: Korošca, Štajerca, Krajnca (Gorenca, Dolenca, Notranca, Belokrajnca), Primorca, Prekmurca in Beneškega ali Bezjaškega Slovenca, lahko to kot svoboden človek potrdi in razglasi s pristopom k Domorodni Skupnosti Zedinjenih Slovenskih Dežel. Zedinjeni zmoremo vse!

Izpolnjen izvod Pristopnice izročite poverjenikom DSZSD v vašem kraju, pošljite na naslov:
Domorodna skupnost, c/o Kidričeva cesta [75], blizu Škofja Loka [4220]
ali na e-pošto domorodnaskupnost@dežele.si.

Pristopnica se izpolni v dveh (2) izvodih, ki sta oba izvirnika. Enega obdrži domorodec, drugega pa pošlje na zgoraj naveden naslov ali ga izroči enemu izmed poverjenikov DSZSD. Ta izvod se hrani v arhivu DSZSD.

K DSZSD lahko pristopijo tudi rojenci, ne glede na njihovo starost. Če so dopolnili 15 let lahko Pristopnico izpolnijo sami, če so mlajši, pa za njih to izpolni ter lastnoročno podpiše eden izmed roditeljev.

Domorodna Skupnost Zedinjenih Slovenskih Dežel"

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAVOD RODNA ZEMLJA

Temeljne vrednote 

Delujemo po načelih človečnosti, zavedanju in spoštovanju korenin, naravnih ritmov, spoštovanja vsega živega, spoštovanju drugačnih stališč, mnenj, pogledov, v duhu povezovanja in skupnega delovanja, enakopravnosti spolov, Znanosti Razlikovanja (prepoznavanje in spoštovanje osebnosti (Human Design), naravne medicine (ohranjanja zdravja- hrana naj ti bo zdravilo in zdravilo naj ti bo hrana) , spodbujanja menjave časa in predmetov, ponovne uporabe predmetov, zaupanja skozi delovanje, gradnjo odnosov ter zavedanja, da politika in sistem služi ljudstvu!

Vizija

Rodna Zemlja je organizacija, nastala leta 2008 kot odgovor na potrebo sodobnega mestnega človeka po stiku z naravo in razvoju njegovega celostnega potenciala skozi ustanovitev, razvoj in podporo Slovenske rodovne šole; ustanovitev, razvoj, podporo in/ali oživitev rodovnih vasi in naravnega kmetovanja; spodbujanje aktivnega državljanstva in izobraževanja skozi oživljanje slovenskih zgodovinskih dežel Primorja, Krajnske, Štajerske, Koroške in Prekmurja.

Način dela

Med politiko in ljudstvom zija vrzel iz preprostega razloga, ker ljudje verjamejo, da so politiki pomembnejši od njih. Zavod Rodna Zemlja deluje z namenom, da zmanjša to vrzel in jo postopoma zaceli. Ozaveščamo posameznika, da je pomemben, najpomembnejši del svojega najožjega okolja. Naš pristop je celostno izobraževanje po svojstvih in načelih Rodovne šole. Otroci so enako pomemben del soustvarjanja procesa kot odrasli - sodelujejo, upravljajo in vodijo. Ne poudarjamo starostnih razlik. Bistveni so čisti, spoštljivi in iskreni odnosi, čemur redno posvečamo pozornost. Prepoznavamo kvalitete v ljudeh in povezujemo, da človek pozna svoje mesto in namen na Zemlji. Zelo pomembno je tudi širjenje duha in kulture naroda - zavedamo se svojih korenin in jih spoštujemo, kar je eden osnovnih pogojev za celost človeka in naroda.

rz.jpg