top of page

AKT O USTANOVITVI

AKT O USTANOVITVI ZAVODA RODNA ZEMLJA


 

I. USTANOVITELJ

1. člen

Ustanovitelj Zavoda Rodna Zemlja je Jasna Martinjak.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen

Ime Firme (ime zavoda): Rodna Zemlja, zavod za izobraževanje in organizacijo dogodkov (v nadaljevanju: zavod)
Skrajšana Firma: Rodna Zemlja
Sedež je : Ljubljana

 

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

3. člen

Namen ustanovitve zavoda je:

- aktivno državljanstvo

- izobraževanje

- uresničevanje trajnostnega razvoja

 

Dejavnosti zavoda:

 

58.190 Drugo založništvo

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

85.100 Predšolska vzgoja

85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje

85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje

85.421 Višješolsko izobraževanje

85.422 Visokošolsko izobraževanje

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in    usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

88.910 Dnevno varstvo otrok

90.030 Umetniško ustvarjanje

91.030 Varstvo kulturne dediščine

Ustanavlja tudi druge pravne osebe, ki mu omogočajo pridobivanje sredstev za delovanje.


 

  1. ORGANI ZAVODA

 

4. člen

Organi zavoda so:

- svet zavoda,

- direktor,
- strokovni svet.


 

5. člen

Svet zavoda sprejema statut in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in potrjuje letno poročilo zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom, tem aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda določene zadeve.

 

6. člen

Direktor

Poslovodni organ zavoda je direktor.

Dolžnosti direktorja so: uveljavljanje organizacije v skupnosti; podpora Svetu zavoda pri njegovem delu; predlaganje pravil in strateških pobud Svetu zavoda; iskanje, pridobivanje in upravljanje finančnih virov; priprava letnega proračuna; upravljanje in ocenjevanje projektov in dejavnosti; zaposlovanje, odpuščanje in nadzorovanje zaposlenih.

Mandat direktorja traja 5 let.

Direktor Zavoda Rodna Zemlja je Janez Albreht, Zapotok 118, 1292 Ig.

Strokovni svet

7. člen

Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestava, način oblikovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta se določijo s statutom zavoda.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA

8. člen

Za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotavlja ustanovitelj sredstva v višini 100 eurov.


 

VI. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO

9. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu, na podlagi javnih razpisov , iz donacij, prispevkov sponzorjev in dobrodelnih organizacij.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI

10. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem storitev in gospodarskih dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti v skladu s poslanstvom zavoda.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

11. člen

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

12.člen

V primeru prenehanja zavoda se njegovo imetje prenese na drug zavod z enako ali podobno dejavnostjo.

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 

13. člen

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA

14. člen

 

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

- spremlja izvrševanje programov dela zavoda,

- spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti,

- odloča o statusnih spremembah zavoda

- daje soglasje k spremembam ali razširitvi dejavnosti zavoda,
- opravlja druge zadeve v skladu s tem aktom o ustanovitvi in drugimi predpisi.

15. člen

 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

16. člen

Ta akt začne veljati z dnem, ko je potrjen pri registracijskem sodišču.

 

 

Ljubljana, 23.5.2023 Ustanovitelj: Jasna Martinjak

(opomba: Zaradi zagotavljanja varnosti podatke hranimo na sedežu zavoda).

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page