top of page

STATUT

S T A T U T

ZAVODA RODNA ZEMLJA

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

Ustanovitelj Zavoda Rodna Zemlja (v nadaljnjem besedilu Zavod) je Jasna Martinjak, Visoko 138, 1292 IG

Zavod je bil ustanovljen s podpisom notarske listine dne 31.03.2008.

Zavod je vpisan v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, Enota v

Ljubljani, z dne 24.04.2008 pod številko reg. Vložka Srg 2008/17806. Matična številka subjekta je 3319750000, davčna številka pa 69447853.

 

2. člen

Zavod posluje pod imenom: Zavod Rodna Zemlja.

 

Sedež Zavoda: Ceta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

Poslovni naslov: 1292 IG, Visoko 138.

 

3. člen

.

Opis pečata: v sredini kroga mlada rastlinica, simbol rodnosti, raste iz dlani, ki predstavlja zemljo, zgornja dlan rastlinico varuje in hkrati predstavlja nebo. Notranji prostor med dlanmi hkrati tvori črko Z za zemljo.V zunanjem krogu, ki obkroža notranjega, tvorjenega iz zunanjega oboda dlani, je napis Zavod Rodna Zemlja, Visoko 138, 1292 Ig. Napis je zaokrožen z zunanjo črto.

 

4. člen

Zavod je pravna oseba.

II. DEJAVNOST ZAVODA

5. člen

Namen ustanovitve zavoda je:

- aktivno državljanstvo
- izobraževanje
- uresničevanje trajnostnega razvoja

 

Dejavnosti zavoda:

 

58.190 Drugo založništvo

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

85.100 Predšolska vzgoja

85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje

85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje

85.421 Višješolsko izobraževanje

85.422 Visokošolsko izobraževanje

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

88.910 Dnevno varstvo otrok

90.030 Umetniško ustvarjanje

91.030 Varstvo kulturne dediščine

 

Ustanavlja tudi druge pravne osebe, ki mu omogočajo pridobivanje sredstev za delovanje.

 

6. člen

Zavod lahko spremeni dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.

 

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ZAVODA

 

7. člen

Zavod predstavljata in zastopata direktor Zavoda in predsednik Sveta Zavoda brez omejitev.

Direktor Zavoda lahko pisno pooblasti drugo osebo za zastopanje in predstavljanje

Zavoda v posameznih primerih, pri čemer tudi določi obseg, vsebino in trajanje

pooblastila.

S Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se določi, katere

osebe po položaju lahko nadomeščajo direktorja in v katerih zadevah.

 

8. člen

Zavod obvešča javnost o svojem delu s svojim glasilom, preko sredstev javnega

obveščanja, z organiziranimi javnimi konferencami in predstavitvami, z izdajanjem

strokovnih gradiv in na druge ustrezne načine.

 

9. člen

Finančne listine podpisujeta direktor in predsednik Sveta Zavoda.

 

IV. ORGANI ZAVODA

 

10. člen

Organi Zavoda so Svet Zavoda, Strokovni svet Zavoda in direktor Zavoda.

 

Svet zavoda

11. člen

Zavod upravlja Svet Zavoda.

Svet zavoda šteje tri (3) člane.

 

Mandat Sveta Zavoda traja pet let. Po preteku mandatne dobe so lahko člani Sveta

Zavoda ponovno imenovani oz. izvoljeni.

Predsednika Sveta Zavoda imenuje izmed svojih članov Svet Zavoda.

 

12. člen

Delo Sveta Zavoda vodi njegov predsednik.

Svet Zavoda odloča na sejah.

Seje Sveta Zavoda sklicuje predsednik Sveta Zavoda. Predsednik Sveta Zavoda je

dolžan sklicati sejo tudi na zahtevo Strokovnega sveta Zavoda, direktorja Zavoda in

ustanovitelja.

Če predsednik Sveta Zavoda ne skliče seje v 15 dneh od prejete zahteve, jo mora

sklicati direktor Zavoda.

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji sveta navzoča večina vseh članov Sveta

Zavoda.

Svet Zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov, razen statuta in

letnega delovnega načrta, ki se sprejemata z večino glasov vseh članov Sveta

Zavoda.

K statutu in letnemu delovnemu načrtu Zavoda mora Svet Zavoda pridobiti soglasje

ustanovitelja.

 

13. člen

Za proučevanje določenih nalog, pripravo predlogov in izvrševanje sklepov oz.

odločitev, lahko Svet Zavoda ustanovi stalne ali začasne komisije oz. druga telesa.

S sklepom o imenovanju organa iz prejšnjega odstavka določi Svet Zavoda sestavo,

naloge in trajanje mandata organa.

 

14. člen

Pristojnosti Sveta Zavoda so:

• obravnava in sprejema statut Zavoda ter spremembe in dopolnitve statuta

• sprejema pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

• sprejema še druge splošne akte Zavoda, za katerih sprejem je pooblaščen s tem

statutom

• sprejema letni delovni načrt

• obravnava in sprejema poročilo o izvrševanju letnega delovnega načrta

• določa finančni načrt in sprejema zaključni račun Zavoda,

• predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,

• obravnava pobude in predloge Strokovnega sveta Zavoda,

• imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanoviteljem,

• imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot na predlog direktorja

• določa in sprejema program reševanja presežkov delavcev

• odloča o prenehanju delovnega razmerja in pravicah iz programa razreševanja

presežnih delavcev, če gre za večje število delavcev po zakonu o delovnih

razmerjih

• imenuje razpisno komisijo

• predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom, sklepom o ustanovitvi in statutom.

 

Strokovni svet Zavoda

15. člen

Strokovni organ Zavoda in posvetovalni organ direktorja je strokovni svet Zavoda.

Strokovni svet Zavoda sestavljajo strokovni delavci Zavoda, lahko pa tudi zunanji

strokovni sodelavci in posamezni strokovnjaki s področja dela Zavoda.

Zunanje strokovne sodelavce in posamezne strokovnjake s področja dela Zavoda

imenuje direktor, pri čemer se predhodno posvetuje s predmetnimi in področnimi

skupinami.

Člane strokovnega sveta Zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda izvolijo

strokovni delavci Zavoda. Način in postopek volitev ter zastopanost posameznih

področij se uredi s poslovnikom o delu strokovnega sveta Zavoda.

Strokovni svet Zavoda ima 3 člane.

Delo strokovnega sveta Zavoda vodi predsednik, ki ga imenuje Svet Zavoda.

 

16. člen

Strokovni svet Zavoda ima naslednje naloge:

• obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Zavoda,

• daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta

• daje mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti

vzgoje in izobraževanja

• obravnava poročila Zavoda o izvrševanju letnega delovnega načrta ter daje

mnenje k poročilu

• opravlja druge naloge, ki jih določajo splošni akti Zavoda.

 

Direktor

17. člen

Poslovodni organ Zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje

Zavoda, predstavlja in zastopa Zavod in je odgovoren za zakonitost dela Zavoda ter

opravlja druge naloge.

 

18. člen

Direktorja imenuje in razrešuje Svet Zavoda s soglasjem ustanovitelja.

 

19. člen

Za direktorja Zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi predloga ustanovitelja in javnega razpisa, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 

• ima najmanj srednjo stopnjo izobrazbe,

• izkazuje sposobnost za vodenje zavoda,

*izkazuje pripadnost ideji in poslanstvu zavoda,

• obvlada najmanj en tuj jezik.

Kandidati za direktorja Zavoda morajo v postopku razpisa predložiti napisano svojo

zamisel razvoja in delovanja Zavoda.

Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni, rok, v

katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave

javnega razpisa.

Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.

 

20. člen

Razpisni postopek in predlog za imenovanje direktorja opravi oz. poda razpisna

komisija.

Razpisno komisijo imenuje Svet Zavoda.

 

21. člen

Če se na razpis za delovno mesto direktorja nihče ne prijavi, ali če nihče izmed

prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.

Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za

eno leto, imenuje Svet Zavoda vršilca dolžnosti direktorja.

 

22. člen

Pristojnosti direktorja Zavoda so:

• predlaga Svetu Zavoda spremembe statuta Zavoda in pravilnika o notranji

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov Zavoda, ki jih

sprejema Svet zavoda

• sprejema splošne akte Zavoda, za sprejem katerih je pooblaščen s tem statutom.

• izdaja sklepe s področja delovnih razmerij

• ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavca

• je odredbodajalec za Zavod in podpisuje poslovne akte in druge dokumente, ki se

nanašajo na poslovanje Zavoda

• predlaga temelje poslovne politike Zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo

izvajanje

• predlaga letni delovni načrt ter določa ukrepe za njegovo izvajanje

• izvršuje sklepe Sveta zavoda

• organizira pripravljanje gradiv za seje Sveta zavoda in strokovnega sveta Zavoda

• predlaga notranjo organizacijo Zavoda

• usklajujejo delo organizacijskih enot, strokovnih služb in predmetnih oziroma

področnih skupin

• poroča o rezultatih dela in o poslovanju Zavoda

• imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi

• v skladu s finančnim načrtom odloča do določenega obsega o razporejanju

sredstev Zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in

odpisu osnovnih sredstev Zavoda ter o nabavi in porabi obratnih sredstev

• odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z nadomestili stroškov Zavoda za

službena potovanja doma in v tujino ter druge materialne in nematerialne stroške

za redno delo Zavoda

• opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite v skladu z zakonom

• oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali druga delovna telesa za razrešitev

določenih vprašanj ter jim opredeli naloge

• sodeluje na sejah Sveta zavoda in sejah strokovnega sveta brez pravice

odločanja

• odloča o razporejanju delavcev k določenim nalogam oz. na posamezna delovna

mesta

• odloča o disciplinski odgovornosti delavcev in izreka disciplinski ukrep javnega

opomina in denarne kazni, če svojih pooblastil ne prenese na določenega

delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, oziroma predlaga uvedbo

disciplinskih postopkov v skladu z zakonom,

• opravlja druge naloge, določene s statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda,

zakoni in drugimi predpisi.

 

23. člen

Direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in

tem statutom, opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi

pooblastili in odgovornostmi. S pooblastili lahko prenese na te delavce tudi pravico

podpisovanja aktov, pogodb in listin, kakor tudi za zastopanje Zavoda pred

sodiščem in drugimi organi.

 

V. ORGANIZACIJA ZAVODA

 

24. člen

Za opravljanje temeljnih nalog s področja svoje dejavnosti organizira Zavod

organizacijske enote in strokovne službe.

Za opravljanje zahtevnejših del in nalog, ki terjajo skupinsko delo delavcev različnih

organizacijskih enot, organizira Zavod stalne, občasne ali projektne skupine oziroma

druga delovna telesa.

 

25 člen

Pristojnosti, odgovornosti in medsebojne povezave in obveznosti organizacijskih

enot, strokovnih služb in stalnih, občasnih ali projektnih skupin oziroma drugih

delovnih teles se natančno opredeli v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji

delovnih mest.

 

26. člen

Organizacijsko enoto vodi vodja organizacijske enote.

Vodjo organizacijske enote Zavoda imenuje in razrešuje Svet Zavoda na predlog

direktorja.

Mandat vodje organizacijske enote traja štiri leta in se lahko ponovi.

 

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELAVCEV

 

27. člen

Pravice in obveznosti delavcev se urejajo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami

in pogodbo o zaposlitvi.

S pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji del in nalog se določi vrsta in

zahtevnost delovnega mesta in njegovo vrednotenje, pogoje za opravljanje del ter

število delavcev, potrebnih za njihovo opravljanje.

 

VII. POSLOVNA SKRIVNOST

 

28. člen

Za poslovno skrivnost se štejejo podatki in dokumenti, ki jih določajo zakon in drugi

predpisi, Svet Zavoda, direktor Zavoda, pristojni organi in poslovni partnerji.

 

29. člen

Direktor in drugi odgovorni delavci morajo varovati zaupne listine in podatke, do

katerih pridejo pri opravljanju zadev oz. poslov z drugo organizacijo.

 

30. člen

Dokumente, podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost po tem statutu, morajo

varovati vsi delavci, ne glede na to, kako so za njih izvedeli. Delavci morajo varovati

poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja v Zavodu.

Listine in podatke, ki so poslovna skrivnost, lahko sporoči drugim osebam direktor ali

za to pooblaščena oseba.

Postopek in način določanja ter varovanja poslovne skrivnosti se določi s

pravilnikom, ki ga sprejme direktor Zavoda.

 

VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

 

31. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu, na podlagi javnih razpisov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in dobrodelnih organizacij in dohodninskih olajšav ter iz članarin.

Podlage za cenik storitev, ki jih določi direktor Zavoda, sprejema Svet zavoda.

 

32. člen

Plače zaposlenih v Zavodu se določajo v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter

kolektivnimi pogodbami, ki urejajo plače v državni upravi.

Presežek prihodkov nad odhodki sme Zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj

svoje dejavnosti po poprejšnjem soglasju ustanovitelja.

Namene, pogoje in merila za porabo sredstev določi

na predlog direktorja Svet Zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

 

33. člen

Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu, povezanim z izvajanjem dejavnosti,

za katero je ustanovljen in registriran.

 

34. člen

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti Zavoda.

Način kritja primanjkljaja sredstev za delo se določi v soglasju z ustanoviteljem.

 

IX. SPLOŠNI AKTI

 

35. člen

Splošni akti Zavoda so statut, pravilniki, poslovniki ter drugi splošni akti.

 

36. člen

Splošne akte sprejema Svet Zavoda.

 

37. člen

Zavod ima naslednje splošne akte:

• statut zavoda

• pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

• pravilnik o delovnih razmerjih

• pravilnik o raziskovalni dejavnosti

• pravilnik o avtorski pravici in avtorskem honorarju

• pravilnik o nagrajevanju delavcev

• pravilnik o računovodstvu

• pravilnik o finančnem poslovanju

• pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov - inventuri

• pravilnik o varstvu pred požarom

• pravilnik o varstvu pri delu

• pravilnik o izobraževanju

• pravilnik o tajnosti podatkov in njihovem varovanju

• in druge

 

XII. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

 

38. člen

Ta statut pricne veljati naslednji dan po sprejetju Statuta s strani Sveta Zavoda.

11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
bottom of page